KONTIOLAHTI VKK-corpus

Translation equivalents

Finnish:

Kontiolahti

English:

No translations.

Notes

@vnp @y


KONTIOLAHTI


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss
  • No reverse relations.