PSYKOLOGI VKK-corpus

Translation equivalents

Finnish:

psykologi, psykologia, psykologinen

English:

No translations.

Notes

@y


PSYKOLOGI


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss
  • No reverse relations.