KOSKI VKK-corpus

Translation equivalents

Finnish:

koski, virta, virrata

English:

No translations.

Notes


KOSKI_1


KOSKI_2


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss
  • No reverse relations.