SYYSKUU VKK-corpus

Translation equivalents

Finnish:

syyskuu

English:

No translations.

Notes

@y


SYYSKUU


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • LEHTI suhde_viittomaan VKK_FinSL
Relations to this gloss
  • No reverse relations.