HEVONEN(X) VKK-corpus

Translation equivalents

Finnish:

hevonen, ratsu

English:

No translations.

Notes


HEVONEN(X)


Relations to glosses

Relations from this gloss
Relations to this gloss
  • No reverse relations.