SKITSOFRENIA VKK-corpus

Translation equivalents

Finnish:

skitsofrenia

English:

No translations.

Notes


SKITSOFRENIA


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss
  • No reverse relations.