HYMY VKK-corpus

Translation equivalents

Finnish:

hymy, hymyillä, suupielet ylös

English:

No translations.

Notes


HYMY(GG)


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss
  • No reverse relations.