TYYLI(BB) VKK-corpus

Translation equivalents

Finnish:

tyyli, tyylikäs

English:

No translations.

Notes


TYYLI


Relations to glosses

Relations from this gloss
  • No relations.
Relations to this gloss